REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH MYSZKOWSKIEJ AKADEMII SPORTU

1. W zajęciach uczestniczą dzieci, których Rodzice/Opiekunowie prawni zadeklarowali to na piśmie. Deklaracja Rodziców/Opiekunów prawnych składana jest Fundacji poMocna (Organizatorowi) według wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
2. Uczestnik powinien byd objęty Ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (szkolne) w całym okresie odbywania zajęć.
3. Zajęcia w Myszkowskiej Akademii Sportu odbywają się zgodnie z harmonogramem udostępnianym uczestnikom na stronie internetowej
4. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęd odpowiada prowadzący zajęcia. Prowadzący
zajęcia nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy uczestników zajęd nie wynikające z
błędów metodycznych.
5. Każdą niedyspozycję i wypadek uczestnicy zajęd natychmiast zgłaszają prowadzącemu.
6. Na zajęciach panuje cisza i koncentracja uwagi na poleceniach i wskazówkach prowadzących.
7. Zajęcia odbywają się na sali gimnastycznej lub w salach lekcyjnych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Myszkowie, oraz na obiekcie ,,Dotyk Jury”.
8. Uczestnicy dbają o czystośd sali, sprzętu i szatni.
9. Każdorazowe wyjście z sali w trakcie zajęć musi byd zgłoszone prowadzącemu, a w przypadku, gdy zajęcia odbywają się w otwartym terenie uczestnicy zajęć nie mogą samowolnie oddalać się z miejsca zajęć.
10.Zabrania się korzystania ze sprzętu i urządzeń bez wiedzy i zgody prowadzącego. Wszystkie uszkodzenia i zniszczenia sprzętu należy natychmiast zgłosić prowadzącemu.
11.Za przyprowadzenie i odbiór dziecka z zajęd odpowiedzialni są Rodzice/Opiekunowie prawni.
12.Uczestnicy zobowiązani są do: punktualnego stawiania się na zajęciach; posiadania odpowiedniego stroju i obuwia sportowego; przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć; wykonywania poleceń wydanych przez trenera; kulturalnego zachowania się w czasie zajęć;
13.Zajęcia w ramach Myszkowskiej Akademii Sportu są odpłatne. Rodzice/Opiekunowie prawni
wnoszą comiesięczną opłatę. Opłaty należy dokonać do 15.-ego dnia każdego miesiąca osobiście przed zajęciami lub przelewem na konto Fundacji poMocna tytułem:
MAS, nazwa zajęć, nazwisko i imię dziecka, miesiąc.
UWAGA NOWY NUMER KONTA !
ING Bank Śląski
Nr konta: 78 1050 1142 1000 0024 4889 9894
Fundacja poMocna, ul. Chłodna 5, 42-300 Myszków
14.Nieobecnośd dziecka na zajęciach nie daje prawa do zwrotu opłaty za zajęcia.
15.Zniżki dla rodzeństwa w Myszkowskiej Akademii Sportu dotyczą wyłącznie zajęd z: akrobatyki, lekkoatletyki i piłki nożnej.
– pierwsze dziecko 100% ceny
– drugie i trzecie dziecko zajęcia 50% ceny, pod warunkiem, że są to zajęcia z akrobatyki, lekkoatletyki i piłki nożnej.
Zniżki nie obejmują zajęd z Lego robotyki, zajęd Prosty Kręgosłup, Minecraft.
16.W przypadku uzasadnionej nieobecności, wynoszącej nie mniej niż 4 tygodnie i zgłoszonej osobiście lub telefonicznie pod numerem 600 853 808, organizator zobowiązuje się do zwrotu należnej kwoty lub jej przeniesienia na kolejny miesiąc za zgodą Rodzica.
17.Rodzice/Opiekunowie prawni mają prawo do bieżących informacji o postępach dziecka oraz wsparcia Akademii w jego procesie wychowawczym.


Postanowienia końcowe
18. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
20. W przypadku zmiany regulaminu w trakcie trwania roku szkolnego organizator poinformuje uczestników o zmianie regulaminu poprzez zamieszczenie jego nowej wersji na stronie internetowej.

Regulamin