Statut Fundacji poMocna

Załącznik do postanowienia Fundatora Fundacji Pomocna nr 01/11/2019 z dnia 12 listopada 2019 r.

Tekst jednolity
Statutu Fundacji Pomocna

Rozdział I – Postanowienia ogólne
§ 1
1. Fundacja pod nazwą Pomocna, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Magdalenę Zaczkowską, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Dawida Aleksandra w Kancelarii Notarialnej w nr rep. A 2745/2016 dnia 29.06.2016 Siemianowicach Śląskich.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z1991 roku Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
§ 2
1. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Myszków.
3. Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
4. Fundacja składa właściwemu Ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy.
5. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
§ 3
1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu go będzie podlegać ochronie prawnej.
5. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
§ 4
1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne w kraju i zagranicą.
2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).
3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności.
4. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
6. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.
7. Fundacja może zatrudniać pracowników, przy czym wysokość wynagrodzenia każdego z pracowników, w tym kadry zarządzającej, nie może przekraczać wartości, o której mowa w art. 9 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
8. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych.
9. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i prawem polskim dopuszczonych.
§ 5
Fundacja może ustanawiać dyplomy, certyfikaty, odznaki, medale honorowe, ordery oraz inne odznaczenia i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.
Rozdział II – Cele i formy działania Fundacji.
§ 6
A. Główne cele Fundacji
1. Niesienie pomocy materialnej, psychologicznej i edukacyjnej ludziom potrzebującym, w szczególności rodzinom i dzieciom w trudnej sytuacji życiowej.
2. Podejmowanie działań prowadzących do zmniejszania nierówności społecznych.
3. Wsparcie i pomoc dla osób wykluczonych społecznie, chorych, niepełnosprawnych, z zaburzeniami psychicznymi, z uzależnieniami, starszych i samotnych, bezdomnych, bezrobotnych, uczniów i studentów.
4. Upowszechnianie w społeczeństwie wzorców i kultury chrześcijańskiej.
5. Prowadzenie działalności edukacyjnej i wychowawczej mającej na celu zmniejszenie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego, podniesienia poziomu edukacji, kultury i zdrowia społeczeństwa oraz powszechności zatrudnienia.
6. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3, ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie określonym w art. 4 ust. 1, pkt 1-32 tej ustawy.
7. Działania na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
B. Pozostałe cele Fundacji
Fundacja podejmuje również inne, niż wskazanej wyżej, działania społecznie użyteczne wynikające z bieżących potrzeb środowiska lokalnego, mieszczące się w zakresie zadań publicznych, o jakich mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, w szczególności w dziedzinie:
1. Promocji i organizacji wolontariatu.
2. Wypoczynku dzieci i młodzieży.
3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
4. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
5. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
6. Turystyki i krajoznawstwa.
7. Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
8. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
9. Pomocy Polonii i Polakom za granicą.
10. Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
11. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
12. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
13. Szkolenia i doradztwa oraz innych form wsparcia osób i grup zagrożonych wykluczaniem społecznym.
C. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w szczególności w zakresie:
1. Niesieniu nieodpłatnej pomocy materialnej, psychologicznej i edukacyjnej ludziom potrzebującym, w szczególności rodzinom i dzieciom w trudnej sytuacji życiowej,
2. Podejmowaniu działań prowadzących do zmniejszania nierówności społecznych, wsparciu i pomocy dla osób wykluczonych społecznie, chorych, niepełnosprawnych, z zaburzeniami psychicznymi, z uzależnieniami, starszych i samotnych
3. Prowadzenie działalności edukacyjnej i wychowawczej mającej na celu zmniejszenie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz podniesienia poziomu edukacji, kultury i zdrowia społeczeństwa oraz powszechności zatrudnienia.
4. Wypoczynku dzieci i młodzieży
D. Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w szczególności w zakresie:
1. Wypoczynku dzieci i młodzieży
E. Formy działalności Fundacji
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
– organizowanie i dofinansowanie turnusów i obozów edukacyjnych oraz rehabilitacyjnych wyjazdów wakacyjnych i wycieczek dzieciom i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej;
– upowszechnianie instytucji wolontariatu poprzez szkolenia i zachęcanie młodzieży oraz dorosłych do czynnego uczestnictwa w działaniach Fundacji;
– organizowanie zbiórek pieniężnych, kwest pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą;
– organizowanie pomocy psychologicznej, kursów, warsztatów i świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży celem zapewnienia rozwoju intelektualnego, duchowego i fizycznego;
– udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
– organizowanie akcji charytatywnych mających na celu pomoc dla osób
potrzebujących, a objętych celami fundacji;
– organizowanie festiwali, festynów, konkursów, imprez publicznych, lokalnych olimpiad sportowych oraz akcji wspierających wolontariat, w tym w środkach masowego przekazu;
– organizowanie pomocy rzeczowej i finansowej poprzez zakup oraz zbiórkę żywności, odzieży, zabawek, pomocy szkolnych, środków higieny oraz innych rzeczy niezbędnych do normalnego i godnego życia dla osób objętych działaniami Fundacji;
– współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej oraz instytucjami, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań statutowych Fundacji;
– pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych;
– organizowanie pomocy doraźnej na terenie Polski i za granicą;
– dofinansowywanie i udzielanie stypendiów dla uzdolnionych uczniów i studentów;
– wsparcie dla osób młodych, dłużej pozostających bez pracy poprzez współpracę z przedsiębiorcami, biurami pracy oraz organizowanie i współfinansowanie wyjazdów do pracy wolontariuszy;
– organizowanie szkoleń, sympozjów, odczytów o tematyce zgodnej z zakresem działań fundacji;
– pomoc medyczną, w tym zakup sprzętu medycznego i leków;
– opracowywanie materiałów wydawniczych, prasowych, promocyjnych propagujących cele i zadania fundacji.
Rozdział III – Działalność gospodarcza
§ 7
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i poza jej granicami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Z majątku fundacji wydziela się środki pieniężne na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości 1.000 zł.
3. Przedmiotem działalności gospodarczej fundacji jest:
– PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
– PKD 85.5 Pozaszkolne formy edukacji;
– PKD 85.6 Działalność wspomagająca edukację;
– PKD 62.01 Działalność związana z oprogramowaniem;
– PKD 77.39 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych;
– PKD 74.2 Działalność fotograficzna;
– PKD 90.0 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;
– PKD 74.1 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
– PKD 47.8 Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach;
– PKD 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
– PKD 86.9 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej;
– PKD 88.1 Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
– PKD 88.9 Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania;
– PKD 14.1 Produkcja odzieży z wyłączeniem wyrobów futrzarskich;
– PKD 16.2 Produkcja wyrobów z drewna, korka i słomy i materiałów używanych do wyplatania;
– PKD 17.2 Produkcja wyrobów z papieru i tektury;
– PKD 55.2 Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
– PKD 55.3 Pola kempingowe;
– PKD 93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
– PKD 68.1 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
– PKD 64.99 Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
– PKD 46.4 Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego;
§ 8
1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz instytucji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
3. Działalność gospodarcza jest dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Fundację.
4. Nadwyżka przychodów nad kosztami z działalności gospodarczej przeznaczona jest na działalność pożytku publicznego.
5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.
Rozdział IV – Majątek i dochody Fundacji.
§ 9
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące) oraz inne mienie, w szczególności: środki finansowe, nieruchomości, ruchomości nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 10
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
– Krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów;
– Dotacji, datków, subwencji oraz grantów;
– Dochodów z kwest i imprez publicznych organizowanych przez lub na rzecz
Fundacji;
– Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji;
– Działalności gospodarczej;
– Odpłatnej działalności organizacji pożytku publicznego;
– Nawiązek;
– Odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych;
– Wpłat 1% podatku od podatników;
– Dochodów z festiwali, konkursów oraz licytacji;
– Świadczeń na cel społeczny przyznawane w trybie art. 448 k.c.;
– Z pożytków z innych praw majątkowych.
§ 11
1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.
2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji według swobodnego uznania Zarządu Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
5. Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego powołanych lub działających w celu uzyskania środków pieniężnych na realizację celów Fundacji.
6. Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza środki na prowadzenie działalności gospodarczej, w miarę potrzeby i z zastrzeżeniem postanowień statutu.
7. Zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział V – Organy Fundacji
§12
Organami Fundacji są:
1. Fundator;
2. Rada Fundacji;
3. Zarząd Fundacji.
4. Rada Honorowa Fundacji.
Fundator
§ 13
1. Do kompetencji Fundatora należy:
– powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji
– powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji
– rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Fundacji oraz udzielanie członkom tych organów absolutorium z działania
– rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań Fundacji
2. Fundator podejmuje decyzje w formie pisemnych postanowień. Fundator wydaje postanowienia z własnej inicjatywy lub na wniosek pozostałych organów Fundacji.
3. Po śmierci Fundatora jego kompetencje przejmuje Rada Fundacji. W takim przypadku:
– odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady
– jeżeli Rada Fundacji będzie liczyć mniej niż trzy osoby, Rada dokooptuje do swego składu stosowną ilość osób, aby osiągnąć liczebność wymaganą w niniejszym statucie.
Rada Fundacji
§14
1. Rada Fundacji składa się od trzech do pięciu członków.
2. Radę Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
3. Członkowie Rady Fundacji mogą być w każdym czasie odwołani.
4. Rada Fundacji powoływana jest na czas nieokreślony.
5. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji.
6. Członkiem Rady Fundacji może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji lub śmierci członka Rady.
8. Członkowie Rady Fundacji:
– nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
– nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
– mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie, przy czym jego wysokość podlega ograniczeniu według zasad wskazanych w § 4 ust 7 niniejszego statutu.
§15
1. Rada Fundacji jest organem opiniodawczym oraz kontrolnym i nadzorczym Fundacji.
2. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
– opiniowanie i zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów i programów działania
Fundacji;
– nadzorowanie działalności Fundacji oraz Zarządu;
– kontrolowanie stanu majątkowego, bilansu i wyników ekonomicznych Fundacji;
§16
1. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na
wniosek Zarządu albo Fundatora.
2. Posiedzenia Rady winny się odbywać nie rzadziej niż dwa razy w roku.
3. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch jej członków. Przy równości głosów decyduje głos przewodniczącego Rady.
4. Rada Fundacji ma prawo żądania od Zarządu udzielania jej wyjaśnień i udostępniania wszelkich dokumentów dotyczących działania Fundacji. Rada może korzystać z pomocy rzeczoznawców i biegłych.
5. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd lub Przewodniczący Rady powiadamia członków Rady co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia Rady wedle własnego wyboru za pośrednictwem poczty elektronicznej, listu poleconego lub w drodze bezpośredniego zawiadomienia do rąk własnych. W sprawach pilnych dla celów lub istnienia Fundacji Zarząd może dokonać zawiadomienia o posiedzeniu Rady na 7 dni przed planowanym terminem.
Zarząd Fundacji
§17
1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków powoływanych przez Fundatora na czas nieokreślony.
2. Fundator wskazuje Prezesa Zarządu.
3. Członkostwo w Zarządzie wygasa z dniem:
– odwołania przez Fundatora;
– śmierci;
– złożenia rezygnacji.
4. Fundator może odwołać członka Zarządu w każdym czasie.
§ 18
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należą w szczególności:
– Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
– Realizacja celów statutowych;
– Uchwalanie rocznych i wieloletnich planów i programów działania Fundacji;
– Uchwalanie planów finansowych związanych z realizacją celów statutowych Fundacji;
– Wydawanie zarządzeń lub uchwalanie regulaminów w sprawach wewnętrznych Fundacji;
– Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów lub Fundatora
– Tworzenie rocznych i wieloletnich planów działalności Fundacji;
– Zatrudnianie, zwalnianie i ustalanie wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji;
– Sprawowanie bieżącego i ogólnego zarządu nad majątkiem Fundacji;
– Zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;
– Przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji;
– Tworzenie i znoszenie oddziałów, zakładów i innych jednostek organizacyjnych Fundacji;
– Decyzje w sprawie połączenia z inną Fundacją,
– Sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek
organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji;
– Ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji.
§ 19
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej jeden raz w miesiącu.
2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu prowadzi Prezes, a w razie jego nieobecności inny członek Zarządu.
4. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie innych organów Fundacji,
kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy Fundacji lub wybrani przez nich przedstawiciele oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
5. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie lub drogą telefoniczną, mailową albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jego członków.
6. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
7. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji uprawnieni są:
– Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie;
– dwaj inni członkowie Zarządu Fundacji działający łącznie;
8. Zarząd może udzielać pełnomocnictw do reprezentowania Fundacji na zasadach ogólnych.
9. Oświadczenia składane fundacji może przyjmować jednoosobowo członek zarządu lub pełnomocnik fundacji.
§ 20
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
2. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu.
3. Umowy o pracę z członkami Zarządu podpisuje Rada Fundacji lub pełnomocnik ustanowiony przez tę Radę.

Rada Honorowa Fundacji
§ 21
1. W skład Rady Honorowej Fundacji może wchodzić nieograniczona liczba osób
zaangażowanych w realizowanie celów fundacji, nie będących równocześnie członkami innych organów Fundacji.
2. O powołaniu danej osoby do Rady Honorowej Fundacji decyduje Zarząd Fundacji.
3. Członek Rady Honorowej Fundacji w każdej chwili może zrezygnować z członkostwa w Radzie.
4. O odwołaniu danej osoby z Rady Honorowej Fundacji decyduje Zarząd Fundacji.
§ 22
1. Rada Honorowa Fundacji jest organem honorowym Fundacji.
2. Członkowie Rady Honorowej mogą uczestniczyć w spotkaniach Rady zwoływanych
przez Zarząd Fundacji.
3. Członkostwo w Radzie Honorowej Fundacji nie rodzi żadnych obowiązków na rzecz Fundacji a jedynie prawo do działania na jej rzecz.
4. Wszelkie czynności podejmowane przez Członków Rady Honorowej Fundacji na rzecz Fundacji lub w jej imieniu wykonywane są nieodpłatnie.
Rozdział VI – Zmiana Statutu
§ 23
1. Dopuszczalne jest rozszerzenie celów Fundacji. Rozszerzenie takie dokonywane jest poprzez zmianę Statutu Fundacji.
2. Zmiana statutu Fundacji następuje na podstawie pisemnego postanowienia Fundatora.
3. Po śmierci Fundatora zmianę statutu dokonuje Zarząd Fundacji.
Rozdział VII – Połączenie z inną fundacją
§ 24
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
Rozdział VIII – Likwidacja Fundacji.
§ 25
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostaną w całości przeznaczone na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
3. O likwidacji Fundacji może zdecydować Fundator w drodze pisemnego postanowienia.
Rozdział IX – Postanowienia końcowe.
§ 26
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Fundator Prezes Zarządu
Magdalena Zaczkowska Marta Filas